SC - Wolne stanowiska w SC - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr 71590 / 27.11.2020 r.

 

Komenda Powiatowa Policji w Rykach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszy inspektor Zespołu ds. Finansów:

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: 08-500 Ryki, ul. Dolna 2

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

08-500 Ryki, ulica Dolna 2

Wynagrodzenie: od 3.099,96 złotych brutto

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Sporządzanie wykazów i list płac dodatkowych należności.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym.
 • Opisywanie dokumentów płatniczych zewnętrznych, sporządzanie not korygujących, przekazywanie dokumentów do odpowiednich  wydziałów w celu realizacji płatności.
 • Prowadzenie gospodarki mandatowej - przyjmowanie gotówki, ewidencjonowanie w książce kasowej oraz przekazywanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej windykacji należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT 11, osiągniętych z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
 • Dokonywanie zbiorczej ewidencji obciążeń za przekroczone limity na rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych.
 • Opracowywanie i koordynowanie powierzenia mienia osobom odpowiedzialnym materialnie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym za powierzoną gotówkę).
 • Przygotowywanie  wniosków na dokonywanie zakupów  ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym
 • Wprowadzanie danych do SWOP zgodnie z nadanymi uprawnieniami i obsługa poczty elektronicznej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie – średnie

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia

 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 • umiejętność planowania i organizacji pracy

 • umiejętność pracy w zespole

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe o kierunku finanse, ekonomia lub administracja

 • doświadczenie w pracy w obszarze finansów lub pracy administracyjno-biurowej

 • obsługa komputerowych programów biurowych

 • znajomość przepisów z zakresu finansów

   

DOSTĘPNOŚĆ:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Osoby z niepełnosprawnością nie mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie należy więc składać dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 

WARUNKI PRACY:

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych (telefon, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów). Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku starszego inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.

Praca wykonywana jest w pomieszczeniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Rykach przy ulicy Dolnej 2 usytuowanym na I piętrze. Budynek jest wyposażony w windę, szerokości korytarzy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku z poziomu terenu.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • podanie adresowane do Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

 • życiorys / CV

 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

   

  DOKUMENTY DODATKOWE:

Poświadczona za zgodność kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w obszarze finansów lub pracy administracyjno-biurowej

 

TEREMINY I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2020 r.

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 71590”

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Rykach, ul. Dolna 2, 08-500 Ryki

 

PLANOWANE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja formalna,
 •  rozmowa kwalifikacyjna.

 

INNE INFORMACJE:

Oferowane wynagrodzenie: zasadnicze 3.099,96 zł wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,5256 oraz dodatek z tytułu wysługi.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Rykach postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez uprawniony podmiot.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Rykach lub przesyłać na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 47 8128225 lub 47 8128256.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 • Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Rykach z siedzibą przy ulicy Dolnej 2, telefon 47 8128210

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.ryki@lu.policja.gov.pl

 • Odbiorcą danych osobowych jest Komenda Powiatowa Policji w Rykach.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 •  

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 71590 z dnia 27 listopada 2020 r.

 

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Nazwa urzędu:  Komenda Powiatowa Policji w Rykach

Adres urzędu: Ul. Dolna 2 08-500 Ryki

 

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 

Katarzyna Gargol - zam. Dęblin

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2020
Data modyfikacji : 08.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Żmuda
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Żmuda
do góry