Petycje - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Rykach. W przypadku braku właściwości KPP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Rykach
                                       ul. Dolna 2
                                       08-500 Ryki
 • doręczyć osobiście – w siedzibie jednosti KPP
  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: (81) 8650 244
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres rzecznik.kppryki@lu.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 30.05.2016
Data modyfikacji 30.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Robert Wąsik
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Opieka

Nawigacja

do góry