Ochrona Danych Osobowych (RODO) - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że:

  1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Rykach, z siedzibą w Rykach przy ulicy Dolnej 2, telefon- 47 8128 210.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Policji Policji w Rykach:e-mail: iod.ryki@lu.policja.gov.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:     

   1.wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

  • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
  • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
  • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
  • do celów archiwalnych i statystycznych.

1 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

2 ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

3 wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1 dostępu do treści danych, na zasadach określonych w artykule 15 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

2 sprostowania danych, na zasadach określonych w artykule 16 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ;

3  usunięcia danych, na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych , w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

4 ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artykule 18 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

5  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artykule 21 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych , z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6 W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka
do góry