Informacja dla kandydatów - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla kandydatów

Informacja dla kandydatów

Od 25 marca 2024 roku kandydaci do służby w Policji, wymagane dokumenty mogą składać w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach.

Dokumenty można złożyć:

w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 - 19.00,

od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Planowane przyjęcie do służby w 2024 roku:

 • 04 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 08 lipca,
 • 09 września,
 • 30 października,
 • 30 grudnia

w następujących jednostkach: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Oddział Prewencji Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu oraz Komenda Powiatowa Policji w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie.

   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoba objęta ewidencją wojskową, powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, powinny przesłać pocztą lub osobiście złożyć w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, 20-019 Lublin,  numer telefonu: 47 811 4655, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • kopie w  postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej, albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa lubelskiego oraz ze strony internetowej: www.lubelska.policja.gov.pl.


Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności, będą dodatkowo preferowani,  poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 12 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 606) :

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 punktów,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 7 punktów,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych - 6 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,A’’ - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,C’’ - 5 punktów,
 • prawo jazdy kategorii ,,C+E’’ - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich - 5 punktów,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 punktów,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 punktów,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (na przykład: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem numer 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 (zgodnie z załącznikiem numer 13 wyżej cytowanego rozporządzenia) - 2 punkty.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

Dodatkowo mile widziane jest posiadanie wykształcenia o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub posiadanie uprawnień: instruktora nauki jazdy, diagnosty samochodowego lub prawa jazdy kategorii D.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 171 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 606).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji określonych na rok 2024 terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2024
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Żmuda
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Żmuda
do góry