Dostęp do zasobów archiwalnych - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

 

Składnica akt KPP w Rykach

znajduje się w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Powiatowej Policji w Rykach

08-500 Ryki ul. Dolna 2

 

 

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte  są w przepisach:

 

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących sie w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U.z 2005 r. Nr 29, poz.1847),

 

 

Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. U.rz. KGP z 2008r. nr 16 poz. 95).

 

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z pózn. zm.),

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228).

 

Zasób archiwalny:

 

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Rykach posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiąca zespół archiwalny MO, powstały do 1990 roku.

 

Udostępnienie akt może nastąpić do celów:

- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych i innych.

 

 

Tryb udostępniania dokumentów:

 

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

 

Komendant Powiatowy Policji

w Rykach

ul. Dolna 2

08-500 Ryki

 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 

1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby    upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

3. określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia,

4. cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

 

 

Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.

 

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

 

Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 01.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Karol Łukasik
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Opieka
do góry