Dostęp do informacji publicznej - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

    W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletnie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Rykach, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. 

    Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (sygnatura II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

    Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku (sygnatura II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2001 roku Numer 112, pozycja 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej artykułu 1 ustęp 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw Numer 62, pozycja 718 ze zmianami). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

    Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z załączonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

    Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

     Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.05.2009
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Karol Łukasik
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka
do góry